Obchodní podmínky

Objednávky

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od vyhotovení objednávky, pokud zjistí, že odporuje etickým pravidlům zhotovitele, nebo právním předpisům (zejména materiály, které by svým obsahem mohli hanobit národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka atd.).

Zpracování

Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena ke zpracování. Vždy před předám objednávky do tisku

je zadavateli zaslána korektura k odsouhlasení textu, grafického zpracování a ceny.

Běžná doba zpracování je 10 pracovních dnů od přijetí objednávky (odsouhlasení korektury). V případě, že nebude objednávka srozumitelná, bude vrácena objednateli, resp. bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.

Kupní smlouva

Objednatel bere na vědomí, že doručením objednávky do firmy Hana Tylová dochází ke kupnímu stavu a vzniká mu mimo jiné povinnost zaplatit společnosti kupní cenu za zhotovení tiskařského zboží.

Ceny

Dodávka zboží se uskuteční za ceny, které jsou platné v den uzavření smlouvy, tak jak jsou uvedeny na webové stránce . Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dány ke konkrétní akci zvlášť. Tyto ceny platí pro včasně odeslané objednávky v rámci jejího trvání. (Prosíme zasílejte dané objednávky včas ještě před skončením akce a tak předejdete případným výpadkům internetu a souvisejícím problémům). Pokud půjde o poštovní objednávku, tak je pro nás směrodatný datum poštovního razítka. Cena obsahuje hodnotu objednávky a přepravní náklady včetně daní a jiných součástí ceny. Uvedené ceny jsou s DPH. Při dodávce do zemí, které nejsou členem Evropské unie, se další celní a dopravní poplatky, které by mohly být vyrobeny, nemohou přenést na firmu Hana Tylová. Případné další celní poplatky nese objednatel.

Právo zrušení, právo vrácení

Právo zrušit objednávku je vyloučeno vzhledem k tomu, že tiskařské zboží a jiné doplňkové sortimenty jsou vyhotoveny podle požadavků objednatele a byly přizpůsobeny výhradně pro jeho osobní potřebu.

Dodání, odeslání

Dodání zboží k zákazníkovi bude uskutečněno formou dobírky dopravní společností GLS. Dodavatel neručí za případné poškození či zpoždění dodávky způsobené dopravcem a pokud k němu dojde, je třeba uplatnit reklamaci přímo u dopravce t.j.GLS. Doba zpracování je 10 pracovních dnů. Pokud dodavatel není z výjimečných důvodů schopen termín dodržet / revize a údržba na stroji ... / může dojít k prodloužení doby zpracování. Prodlení dodávky ze strany dodavatele neopravňuje objednatele na náhradu škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele. V případě, že bylo dohodnuto osobní vyzvednutí objednávky, je objednatel povinen vyzvednout zboží co nejdříve po vyhotovení v sídle, případně pobočce firmy-podle určení v objednávce. Firma Hana Tylová je povinna uschovat zboží - po zaslání upomínky ohledně převzetí zakázky - nejdéle 2 měsíce.

Platba

Platba za objednávku je provedena formou dobírky, fakturou, případně v hotovosti při předání v kamenné prodejně. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele, až do úplného zaplacení veškerého zboží.

Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem doručení zboží. Předmětem reklamace je zboží, pokud neodpovídá technickým standardem. Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé, nápadné vady neprodleně při dodání zboží, nejpozději však do dvou týdnů od obdržení. Pozdější uplatnění zřejmých vad je vyloučeno. Skryté vady musí být uplatněna neprodleně po zjištění, nejpozději však v rámci zákonné záruční doby 6 měsíců. V případě, že dojde k přebírání vadného zboží v sídle společnosti, snažíme se ihned řešit vzniklou závadu a navrhneme nejpřijatelnější cestu k jejímu odstranění. Pokud nebudete spokojeni s navrhovaným řešením, tak reklamace musí být podána písemně. Musí obsahovat reklamované zboží a daňový doklad. Při oprávněných reklamacích má firma Hana Tylová nejdříve právo na náhradní dodávku. Pouze v případě, že náhradní dodávka není možná nebo bude vadná, je objednatel oprávněn požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednatel povinen vrátit celé zboží, náklady na přepravu hradí firma Hana Tylová. V ostatním se záruka řídí předpisy obchodního práva. Ručení V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě / např. CD ... /, uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu na kterém byl dokument dodán. Jakékoliv jiné náhrady škody jsou vyloučeny.

 Ochrana údajů, zabezpečení dat

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Hana Tylová. Toto zpracování se děje s přihlédnutím na zákon 101/2000 Sb. o ochraně údajů. Firma Hana Tylová zachází se všemi údaji důvěrně. Objednatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Firma Hana Tylová se pro případ odvolání zavazuje osobní údaje okamžitě vymazat s výjimkou případu, že objednávka ještě nebyla vyřízena. Zhotovitel při udělení zakázky předpokládá, že objednatel své záznamy zálohuje i v době po dodání prací. Výrobce, údaje, které jí poskytl objednatel, nezálohuje. Obrazová data, která zaslal objednatel, se archivují po dobu 1 měsíce. V této lhůtě poskytujeme možnost výroby přiobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posílat. Po uplynutí této lhůty budou všechny potřebné dokumenty vymazány.

Autorská práva

Zákazník, který zadá objednávku na zpracování prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě. Následky z případného porušení těchto práv nese sám objednatel. Zhotovitel si vyhrazuje právo na použití zhotovených výrobků pro  případnou vlastní prezentaci.

Dodatková klauzule

Vždy je prvořadé vycházet z prvotní kupní smlouvy a výrobu podle toho i dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou se oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k oboustrannému zájmy dosáhnout novou dohodu, která se bude co nejvíce podobat ekonomickému účelu neplatného ustanovení.